Woensdag 21 juni 2017

Welpen

1e prijs: Mara Kuipers Franeker / Melle Talsma Achlum

2e prijs: Rudmer Faber Achlum / Mirthe de Boer Achlum

 

Verliezers ronde:

1e prijs: Annabeth Scheffer Achlum / Jisse Draaisma Franeker

 

Pupillen meisjes

1e prijs: Fokje Vrieswijk Achlum / Ceccilia Daraj Dongjum

 

Pupillen jongens

1e prijs: Wiebe van Wier Peins / Jeroen Bronger Ried / Jorrit Buwalda Franeker

 

Schoolmeisjes

1e prijs: Marije van der Meulen Tzum / Alise Elgersma Tzum / Mariska Miedema Hitzum

 

Schooljongens

1e prijs: Mart Beuker Franeker / Sander Spoelstra Dongjum

 

Jongens / Meisjes

1e prijs: Martin Schinkel Dongjum / Folkert Postma Dongjum

2e prijs: Jort de Jong Achlum / Mara Scheffer Ried

   © federatiefranekeradeel 2016